Адвокатско Дружество Симеонов и Синове гр. София

Law and justice concept

Адвокатско дружество „СИМЕОНОВ и СИНОВЕ” е правоприемник на адвокатска кантора “СИМЕОНОВ И СИНОВЕ” , която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов.
Кантората предлага висококвалифицирано обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: наказателно право, гражданско право, търговско право, облигационно право, банково право, застрахователно право, вещно право, трудово право, административно право, финансово право, данъчно право, митническо право и международно частно право.

УСЛУГИ

– учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия, както и участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация
– изготвяне и вписване на търговски договори, ипотеки и особени залози
– подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания, както и подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права
– изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им
– предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното и митническото право
– предоставяне на правни услуги в областта на административното право и процесуално представителство по реда на АПК и ЗАНН
– правна помощ при сключване и изпълнение на застрахователни, транспортни и спедиционни договори
– правна помощ и процесуално представителтсво при подготовката и воденето на граждански, наказателни (административен и общ характер) и арбитражни дела в страната и в чужбина
– абонаментно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица

КОНТАКТИ
Адвокатско Дружество Симеонов и Синове гр. София
Адрес: гр. София, ул. Княз Борис 57, вх. Б, ет. 1, ап. 1
Тел.: 02/ 9808694; 0888345644
Е-mail: office@simeonov-sons.com