Емил Николов – адвокат гр. София

изтеглен файл (9)

Адвокатска кантора „Емил Николов“ предлага широк спектър на правно обслужване и възможност за пълен правен абонамент на физически и юридически лица.
Кантората е основана през 1997г. от адв. Емил Николов от Софийска Адвокатска Колегия.

ПРАВНИ УСЛУГИ:

Фирмено Право
– Регистрация и пререгистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, командитно дружество, сдружения с нестопанска цел и фондации
– Вписване на промени и заличаване в Търговския регистър
– Снабдяване с удостоверение за актуално състояние на търговец
– Консултации за избор на най-подходяща корпоративна форма за съответния бизнес
– Прехвърляне на дялове и акции на дружества и вписване на промените в Търговския регистър
– Приватизационни и концесионни правни анализи

Вещно Право​
​- Правна помощ и процесуално представителство при извършване на доброволни и съдебни делби на недвижими имоти​
– Владелчески искове и защита от неправомерно отнемане на правото на собственост върху имоти
– Прекратяване на наемни договори и
изваждане на неизправен наемател от имот на собственика
– Съдебни искове срещу длъжници – ползватели на недвижима собственост
– Принудително събиране на дължими суми чрез изпълнително производство.

Търговско Право​
– Правна помощ и консултации по корпоративно право на търговски дружества
– Консултации и подготовка на търговски договори по задание на клиента
– Абонаментно правно обслужване на клиенти – търговски дружества и физически лица
– Прекратяване на търговски дружества на длъжници в изпълнителното производство
– Процесуално представителство по търговски спорове и споразумения
– Процесуално представителство по търговски спорове пред Арбитражен съд в страната и чужбина

Гражданско Право​
– Правни консултации и съдействие за решаване на възникнали гражданско-правни проблеми
– Процесуално представителство в съда по граждански дела, проучване на дела и даване на правни становища по хода на защитата
– Изготвяне на писмено становище за начина на защита на интересите на клиента по конкретни граждански дела

Административно Право​
– Обжалване на наказателни постановления на КАТ, НАП и други държавни и общински органи​
– Оспорване пред съда на индивидуални административни актове – заповеди, решения и други​
– Обжалване на административни актове – наредби, правилници и други

Данъчно Право
– Правни консултации по обжалване на ревизионни актове по ЗДДС и ЗКПО
– Процесуално представителство пред съда по данъчни дела
– Публикуване в Търговския регистър на годишни финансови отчети

Наказателно Право
– Процесуално представителство и правна помощ на обвиняеми и подсъдими лица в досъдебно и съдебно производство
– Обжалване на наложени мерки за неотклонение на обвиняеми и подсъдими лица
– Защита пред съда на пострадали от престъпления
– Правна помощ и трансфер на осъдени в чужбина лица
– Обжалване на действията на прокурори, дознатели и полицаи по конкретни казуси

Семейно Право​
​- ​Консултации и правна помощ по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
– Разводи – процесуално представителство пред съдебните органи, всякакви брачни искове (ползване на семейното жилище след развод, родителски права, издръжка и др.)
– Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
– Съдействие при уреждане на имуществените отношения между съпрузите
– Оспорване и установяване на произход и припознаване на дете

Недвижими Имоти​
– Сделки с недвижими имоти, в т.ч. изготвяне на предварителни договори, нотариални актове за продажби, дарения, замени, продажби срещу задължения за издръжка и гледане
– Проучване на правния статут на имоти в имотния регистър за наличието на тежести​
– Организиране на извършването на сделки с недвижим имот пред нотариус
– Правна помощ при покупка или продажба на недвижими имоти чрез оторизирана агенция
– Вписвания в имотния регистър

КОНТАКТИ
Емил Николов – адвокат гр. София
Адрес: гр. София, ул. Солунска 45, ет. 2
Тел.: 02/ 988 07 12; 0899932199; 02/ 986 32 72
Е-mail: adv.e.nikolov@gmail.com