Лилия Борисова – адвокат и медиатор гр. София

QQQQQ

Адвокат и медиатор

Адвокат Лилия Борисова  към Софийска адвокатска колегия.

 

 

 

 

Медиатор вписана в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България.

Юридически опит в сферата на гражданското, вещно, облигационно, застрахователно, семейно, наследствено, търговско и трудово право, процесуално представителство по наказателни и административни дела, опит във воденето на преговори и извънсъдебното разрешаване на спорове – медиация и арбитраж. Процесуално представителство по дела за получаване на обезщетения от държавата, както и  от застрахователни компании. Опит в работата с неправителствени организации.

Образование: 

 • Завършила Югозападен университет „Неофит Рилски”, специалност „Право”, магистърска степен (2009);
 • Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Социална и юридическа психология”, магистърска степен (2011).

Допълнителни квалификации: 

 • Завършила обучение към Български хелзинкски комитет по „Прилагане на международните стандарти по водене на дела за защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание” (2009);
 • Завършила обучение към Български хелзинкски комитет г. по „ Прилагане на международните стандарти за защита свободата на словото” (2009);
 • Завършила обучение за млади арбитри към БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (2010);
 • Завършила обучение по „Трансгранична медиация” г. по проект „Европейска мрежа на медиатори за решаване на трансгранични спорове”, изпълняван от „Професионална асоциация на медиаторите в България” , Integrierte Mediation e.V- Германия и GEMME- Европейска асоциация на съдиите за медиация (2012);
 • Завършила обучение по „Международноправни стандарти за задълженията и отговорността на държавата при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола“ към Фондация „Български център за джендър изследвания“, по програма „Развитие на устойчиви практики за повишаване качеството на предоставената защита на лица, пострадали от домашно насилие“, съгласно Договор № 93-00-278 с Министерство на правосъдието (2013);
 • Завършила обучение „Practitioner Training on the Roadmap Directives“ организирано от Fair Trials and APADOR-CH в сътрудничествос Европейската Комисия (29-31 януари 2016, Букурещ, Румъния); 
 • Завършила обучение по „Отговорността на държавата и общините в светлината на задължителната съдебна практика по ЗОДОВ“ към Национален център за юридическо обучение (2016);
 • Завършила обучение по „Европейска програма за защита правата на човека“ (The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) към Съвета на Европа (2016).

Професионален опит: 

 • Адвокат към Софийска адвокатска колегия от 19.01.2011 г.;
 • Медиатор вписана под № 20100301003 в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ от 2010 г.;
 • Граждански наблюдател към Институт „Отворено общество” по проект „Гражданско наблюдение в полицията „ (2010-2011);
 • Специалист „Взаимодействие граждански организации и управляващи институции“ към Фондация „Обща кауза“ (2013).
 • Медиатор към „Центъра за спогодби и медиация“ към Софийски районен съд и Софийски градски съд.
 • Консултиращ адвокат във вестник Капитал.

 Работни езици: български и английски език.

КОНТАКТИ
Лилия Борисова – адвокат и медиатор гр. София
Адрес: гр. София, ул. Триадица 5Б, ет. 3, офис 311
Тел.: 0887 876 684
Е-mail: liliya.borisova@abv.bg