Емил Николов - адвокат гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

София
гр. София, ул. Солунска 45, ет. 2
adv.e.nikolov@gmail.com

Адвокатска кантора "Емил Николов" предлага широк спектър на правно обслужване и възможност за пълен правен абонамент на физически и юридически лица.
Кантората е основана през 1997г. от адв. Емил Николов от Софийска Адвокатска Колегия.
ПРАВНИ УСЛУГИ:
Фирмено Право
- Регистрация и пререгистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД, командитно дружество, сдружения с нестопанска цел и фондации
- Вписване на промени и заличаване в Търговския регистър
- Снабдяване с удостоверение за актуално състояние на търговец
- Консултации за избор на най-подходяща корпоративна форма за съответния бизнес
- Прехвърляне на дялове и акции на дружества и вписване на промените в Търговския регистър
- Приватизационни и концесионни правни анализи
Вещно Право​
​- Правна помощ и процесуално представителство при извършване на доброволни и съдебни делби на недвижими имоти​
- Владелчески искове и защита от неправомерно отнемане на правото на собственост върху имоти
- Прекратяване на наемни договори и
изваждане на неизправен наемател от имот на собственика
- Съдебни искове срещу длъжници - ползватели на недвижима собственост
- Принудително събиране на дължими суми чрез изпълнително производство.
Търговско Право​
- Правна помощ и консултации по корпоративно право на търговски дружества
- Консултации и подготовка на търговски договори по задание на клиента
- Абонаментно правно обслужване на клиенти – търговски дружества и физически лица
- Прекратяване на търговски дружества на длъжници в изпълнителното производство
- Процесуално представителство по търговски спорове и споразумения
- Процесуално представителство по търговски спорове пред Арбитражен съд в страната и чужбина
Гражданско Право​
- Правни консултации и съдействие за решаване на възникнали гражданско-правни проблеми
- Процесуално представителство в съда по граждански дела, проучване на дела и даване на правни становища по хода на защитата
- Изготвяне на писмено становище за начина на защита на интересите на клиента по конкретни граждански дела
Административно Право​
- Обжалване на наказателни постановления на КАТ, НАП и други държавни и общински органи​
- Оспорване пред съда на индивидуални административни актове - заповеди, решения и други​
- Обжалване на административни актове - наредби, правилници и други
Данъчно Право
- Правни консултации по обжалване на ревизионни актове по ЗДДС и ЗКПО
- Процесуално представителство пред съда по данъчни дела
- Публикуване в Търговския регистър на годишни финансови отчети
Наказателно Право
- Процесуално представителство и правна помощ на обвиняеми и подсъдими лица в досъдебно и съдебно производство
- Обжалване на наложени мерки за неотклонение на обвиняеми и подсъдими лица
- Защита пред съда на пострадали от престъпления
- Правна помощ и трансфер на осъдени в чужбина лица
- Обжалване на действията на прокурори, дознатели и полицаи по конкретни казуси
Семейно Право​
​- ​Консултации и правна помощ по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
- Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи, всякакви брачни искове (ползване на семейното жилище след развод, родителски права, издръжка и др.)
- Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
- Съдействие при уреждане на имуществените отношения между съпрузите
- Оспорване и установяване на произход и припознаване на дете
Недвижими Имоти​
- Сделки с недвижими имоти, в т.ч. изготвяне на предварителни договори, нотариални актове за продажби, дарения, замени, продажби срещу задължения за издръжка и гледане
- Проучване на правния статут на имоти в имотния регистър за наличието на тежести​
- Организиране на извършването на сделки с недвижим имот пред нотариус
- Правна помощ при покупка или продажба на недвижими имоти чрез оторизирана агенция
- Вписвания в имотния регистър


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/layouts/default.php on line 41

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.