Адвокатска кантора Миланови гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

София
гр. София, ул. Гурко 62 вход А, етаж 3, ап.10
info@milovanov.bg

Адвокатска кантора Миланови предлага устни, писмени и онлайн консултации. Екипът води дела пред всички съдебни инстанции.
ЕКИП:
АДВОКАТ ПРОФ. Д-Р КРУГЕР МИЛОВАНОВ
Професор по трудово право и обществено осигуряване. Дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Докторска дисертация на тема: “Дисциплинарно уволнение”. Автор на над 120 научни и популярни книги и статии в областта на трудовото право: “Трудов договор-сключване, изменение, прекратяване”, “Трудовата дисциплина като задължение по трудовото правоотношение”, “Дисциплинарно уволнение”, “Трудово правоотношение въз основа на избор”, “Преместване на работниците и служителите на друга работа” и др. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1992 г.
АДВОКАТ ВАЛЕНТИНА МИЛОВАНОВА
Завършила е философия, със специализация психология в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1976 г. и право в Софийски университет “Св. Климент Охридски през 1999 г. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2001 г. Занимава се предимно в сферата на гражданските правоотношения и по-специално в областта на семейното и наследственото право, вещното право, трудово и осигурително право.
МЛАДШИ АДВОКАТ ГЕОРГИ ВЪЛЕВ
Завършил Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2010 г. Занимава се предимно в сферата на гражданските правоотношения и по-специално в трудовото, облигационното, търговското и застрахователното право. Опит при водене на преговори с банки и банкови институции и извънсъдебно уреждане на спорове, както и в изготвянето на различни граждански и търговски договори и споразумения по спорни вземания. Работи като младши адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2014г.
ДЕЙНОСТ:
Устни и писмени консултации и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в България:
І. По всички въпроси на ТРУДОВОТО ПРАВО и по-специално относно:
сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;
дисциплинарна отговорност на работниците и служителите;
имуществена отговорност на работниците и служителите и на работодателя;
трудово възнаграждение;
работно време, почивки и отпуски;
безопасност на труда;
трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
всички видове обезщетения по трудовото правоотношение, включително за трудова злополука и професионално заболяване;
установяване на трудов стаж, пенсионни права;
колективни трудови договори и право на стачка;
ІІ. По въпросите на АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО относно:
служебното правоотношение на държавните служители по Закона за държавния служител, по Закона за МВР, по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение, дисциплинарна отговорност на държавните служители, обезщетения, пенсионни права и др.
ІІІ. По въпросите на ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО относно:
искове срещу застраховател при неизплатено застрахователно обезщетение;
имуществени спорове, право на собственост, наемни отношения, етажна собственост;
семейноправни въпроси, сключване на брачни договори, бракоразводни дела;
наследствени въпроси, завещания, делби;
изготвяне на различни видове договори;
водене на изпълнителни дела;
ІV. Обслужване на КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
регистрация и преобразуване на търговски дружества;
управление на работната сила – сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
консултиране и изготвяне на договори, свързани с дейността на търговеца;
консултиране във връзка с кредитиране дейността на търговеца също както и при сключване на договори за лизинг;
защита по искове от и срещу предприятието от други юридически или физически лица;
абонаментно обслужване по индивидуален план с оглед нуждите на клиента;
указване на съдействие и преговори за извънсъдебно решаване на спорове;
тренинги на управляващия персонал по въпросите на трудовото право;
24/7 достъп до виртуалния клон на адвокатската, в който могат да се следят всички възложени ни задачи също както и възможност за приоритетно обслужване с оглед индивидуалния договор за абонаментно обслужване;

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.