Адвокатска кантора Стефан Вълчев гр. Пловдив

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Пловдив
гр. Пловдив, бул. Марица 102
steval74@abv.bg

Адвокат Стефан Вълчев е завършил БСУ гр. Бургас. Член е на Смолянска Адвокатска колегия, като в последните години натрупва доста опит във връзка с уреждане на застрахователни претенции, както и като адвокат по застрахователни дела, събиране на дългове, регистрации на фирми и обществени поръчки.
Предоставя правна защита на застраховани физически и юридически лица от цялата страна, независимо в кое населено място е сключена застраховката. Основен принцип в работата му е компетентното правно обслужване на клиентите и даване на адекватна консултация и съвет при решаване на проблем. Подхожда с необходимото внимание към всеки отделен казус и оказва максимално съдействие за ефективната защита на правния интерес на клиента.
УСЛУГИ
ПРАВНИ УСЛУГИ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Злополука (непозволено увреждане) Ако сте претърпели злополука или телесна повреда, която не е по ваша вина, имате право да искате обезщетение.
Трудово-правни отношения
Трудово-правните отношения са доста често подценявани от служителите/работниците. Понякога именно това помага на тези които си знаят правата и решават да си ги търсят.
Сделки с недвижими имоти
Ако купувате един имот, много е важно внимателното управление на сделката от самото начало. Ако Вие продавате, адвокат Вълчев може да поддържа редовен контакт с адвоката на купувача и да изготви необходимите документи за прехвърляне на собствеността.
Пари и имущество
Пари и имущество - събиране на парични вземания, управление на имущество, фондации, данъци, банкови кредити, застраховки и осигуровки.
Наследяване и наследство
Правоприемство и наследяване - наследяване по закон, завещание, завет, запазена и разполагаема част от наследството, приемане и отказ от наследство, делба, наследяване на дялове и акции в търговски дружества, продажба на наследство.
Дом и имот
Дом и имот - договор за наем, прекратяване на наем, придобиване на сгради, апартаменти, поземлени имоти, ипотеки.
Гражданство и местожителство
Местожителство – разрешение за пребиваване на чужденци в България, удължаване на престоя в България, придобиване на българско гражданство, отказ от българско гражданство, възстановяване на българско гражданство.
Конфликти
Конфликти – задължения, вземания, застраховки, обезщетения, обезпечения, процесуално представителство и правна защита .
ПРАВНИ УСЛУГИ - ФИРМИ
Регистрация в търговския регистър
Регистрация на еднолични търговци, търговски дружества, клонове на търговски дружества, консорциуми, холдинги,европейски обединения, европейски дружества, кооперации, европейски кооперативни дружества, кооперативни предприятия.
Промени за регистрирани търговци
Промени за регистрирани търговци – промени в учредителните договори/ устави, вписване/заличаване на управителни органи, увеличаване/намаляване на капитал, приемане/изключване на съдружници.
Преобразуване на търговски дружества
Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, разделяне, отделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма, преобразуване чрез прехвърляне на имущество въхру едноличния собственик.
Обжалване в регистърното производство
Обжалване в регистърното производство: на откази на длъжностното лице по регистрацията (за търговските дружества) и на съда (за кооперациите).
Съдебна защита на членството
Съдебна защита на членството в търговско дружество и кооперация, оспорване пред съд на решения на общо събрание на търговски дружества и кооперации, обезщетение при напускане на съдружник.
Ликвидация
Ликвидация на търговски дружества и кооперации. Посредничество Посредничество при извънсъдебно разрешаване на спорове, изготвяне на спогодби.
Несъстоятелност
Несъстоятелност - молба за откриване на производство по несъстоятелност, обжалване на решения и определения на съда по несъстоятелността, предявяване на отделителни искове и защита срещу такива искове в производството по несъстоятелност, предявяване на вземания на кредитори, оспорване на списъка на приетите от синдика вземания, предявяване на установителни искове, консултации и представителство при изготвяне на план за оздравяване на предприятието.
Договори
Договори - проекти и анализи на договори/общи условия, продажба, замяна, дарение, наем, аренда, заем, трудов договор,договор за изработка, издателски договор, договор за поръчка, договор за превоз, комисионен договор, прокура, договор за търговски пълномощник, заместване, договор за депозит/влог/,поръчителство/, консултации и участие в преговори, защита и процесуално представителство при съдебни спорове.
Събиране на вземания
Събиране на вземания - изготвяне за заявления за издаване на заповед за изпълнение, възражения срещу заповеди за изпълнение, обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение, предявяване на искове за съществуване на вземането, предявяване на искове за оспорване на вземането, защита срещу искове във връзка със заповедното производство, представителство по пълномощие в изпълнителното производство, защита срещу изпълнението.
Обезсилване на ценни книжа
Обезсилване на ценни книжа /записи на заповед, чекове, менителници и др./ - процесуално представителство при издаване на заповед за неплащане и в заседанието за обезсилване.
Данъчни консултации
Данъчни консултации – във връзка със сключванe и изпълнение на търговски договори, за закупуване на недвижими имоти и строителство, по повод на преобразуване и ликвидация на търговски дружества, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.
Данъчна защита
Данъчна защита – административно и съдебно обжалване на ревизионни актове и други актове в данъчното производство, процесуално представителство във всички данъчни производства, обжалване на наказателни постановления.
Имоти и строителство
Консултации и изготвяне на проект за нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, доброволна делба на недвижими имоти, учредяване право на строеж, право на ползване, право на преминаване, снабдяване с констативен нотариален акт. Обжалване на заповед за приемане на кадастрален план и кадастрална карта, обжалване на заповеди за одобряване на подробен устройствен план, обжалване на разрешениe за строеж, обжалване на заповед за приемане на уличнорегулационен план, обжалване на отказ за издаване на административни актове за устройство на територията, обжалване на заповед за забрана за ползване на строеж, за премахване на незаконен строеж.
Искови съдебни производства
Искови съдебни производства – иск за собственост на недвижим имот, за граници на недвижими имоти, спорове за вещни права върху имот по повод непълноти и грешки в одобрени кадастрални карти и регистри.
Застраховане
Ако имате нужда от юридическa помощ, поради възникнал проблем по сключена застраховка със застраховател, във връзка с изплащане на обезщетение за претърпяно от Вас или Ваш близък ПТП или друг инцидент (злополука, кражба, пълна или частична повреда на Ваш автомобил, техника или друго Ваше имущество, и др.), моля свържете се с адвокат Стефан Вълчев. Видове застраховки Застраховка "Гражданска отговорност" Застраховка "Карго" Застраховка "Живот" Застраховка "Имущество" Застраховка "Каско" Застраховка "Помощ при пътуване" Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" Застраховка "Трудова злополука" Застраховка "Злополука"


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/layouts/default.php on line 41

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.