Адвокатско дружество КЛИЧАНОВ И КО гр. Бургас

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
Бургас
Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 2

Адвокатско дружество „КЛИЧАНОВ и Ко” е вписано в Регистъра на адвокатските дружества при Адвокатска колегия Бургас под №2400000680 с Решениена АС №6/26.4.2007г. и е наследник на адвокатска кантора “Кличанов”, която е основана през 2001г. от адвокат Георги Кличанов.

Екипът на дружеството е млад и енергичен и работи на няколко езика – български, английски и руски език, което е постигнато с вече повече от пет години работа с физически и юридически лица от цял свят, като имаме клиенти от няколко континенти.
Офисът на дружеството е ситуиран в центъра на град Бургас на около петдесет метра от съдебната палата в нова офис сграда.

ПРАКТИКИ

Търговско и дружествено право
Регистрация на еднолични търговци и търговски дружества,вписване на нови обстоятелства(промяна на съдружници, име, адрес, предмет на дейност и други), преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, разделяния), ликвидация, несъстоятелност, търговски сделки, ценни книжа, арбитраж, инвестиции, концесии, строителство, инженеринг, транспорт, банково право,финансови посредници, застрахователно право, особени залози

Гражданско право
Вещно право, семейно право(предбрачни и брачни договори, развод, осиновяване, бащинство и др.), наследствено право, облигационно право(граждански дружества, договори, едностранни сделки и др.), непозволено увреждане(деликт), aрбитраж, помирителни услуги

Административно право
Данъчно право, конкурентно право, медийно и рекламно право, патентно право, интелектуална собственост, спортно право;

Трудово право
Осигурително право, създаване и прекратяване на трудови правоотношения, възнаграждения, работно време, почивки, отпуски, професионална квалификация, здравословни и безопасни условия на труд, трудова дисциплина, имуществена отговорност, индивидуални и колективни трудови спорове

Процесуално представителство
Защита по граждански, търговски (включително несъстоятелност),трудови и административни дела (включително данъчни).

Международно частно право
Договори между лица, регистрирани в различни държави, приложимо право при въпроси, свързани с изпълнението на договорите, учредяване на съвместни дружества, спорове и др.

Режим на чужденците в България
Пребиваване на чужденците и режим на работа в България Визов режим Разрешения за постоянно пребиваване в страната

Чуждестранни инвестиции в България, Проучвания, Анализи, Управление, Гаранции

УСЛОВИЯ

Качествен контрол
 – На всяка възложена ни задача при нас се осъществява щателен контрол за качествено и навременно изпълнение.
– По всеки отделен казус ще бъдете информирани за адвоката или сътрудника, който ще отговаря за неговото изпълнение.
– Всички наши клиенти надлежно и своевременно ще бъдат информирани относно хода и развитието на техните дела.

Възлагане на поръчка
-Всяка възложена поръчка на адвокат или сътрудник от дружеството се счита за поръчка възложена на дружеството.Съответно дружеството изпълнява поръчката и плащането на разноски и хонорари се извършва по сметка на дружеството.

Конфиденциалност
- Информацията, която ни е известна във връзка с обслужването на нашите клиенти е строго конфиденциална.
– Изготвените от дружеството становища и документи са предназначени само и единствено за съответните клиенти и същите не могат да бъдат ползвани от трети лица без изрично писмено съгласие от страна на дружеството.
– След приключване на възложените поръчки всички книжа и документи биват връщани на съответния клиент при поискване, или съответно биват съхранявани в архивите на дружеството 5 години, след което биват унищожавани.
Нашата цел е да намерим най-полезния за клиентите резултат. Той може да бъде постигнат само, ако при възлагане на работата ни бъде изложена цялата налична информация. Своевременното ни информиране за всички, междувременно настъпили промени във фактите или в обстоятелствата по даден случай, често е от решаващо значение за пълноценната защита на правата и законните интереси на клиента.
Нашите адвокатски хонорари се основават на вложените във всеки отделен случай професионални умения, както и на сложността на извършената правна услуга. Адвокатските ни възнаграждения отразяват времето и усилието, което е употребено за разрешаването на дадения юридически въпрос, както и размера на защитавания от адвокатите на дружеството материален интерес.
Адвокатските възнаграждения не включват разноските, последните се дължат независимо и отделно от нашите хонорари. Разноските включват разходите за държавни, общински, нотариални, съдебни такси и данъци, пощенски и куриерски услуги, фотокопиране, таксиметрови услуги, командировки и др.
Съгласно чл. 39. от Закона за адвокатурата на Република България, Адвокатско дружество Кличанов и Ко, има открита и специален вид банкова сметка – адвокатска клиентска сметка, по която следва да бъдат нареждани всички парични средства, предназначена за разноски на клиента. При поискване от страна на клиента, той бива информиран за размера на салдото по сметката и размера, до който са достигнали разноските и хонорарите ни на всеки етап от процеса на юридическата работа.
Следва да се има предвид, че ако някое плащане не бъде извършено в срок, Законът за адвокатурата ни позволява да спрем работата по този случай, като следва да ни бъде заплатено възнаграждението за извършеното до този момент. Когато клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената ни работа, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Оновни принципи в предлаганите от
Адвокатско Дружество „Кличанов и Ко” услуги са:

  • Коректност
  • Професионализъм
  • Лоялност
  • Конфиденционалност
  • Експедитивност

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.