Ариф Салим - Адвокат гр. Варна

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Варна
гр. Варна, бул. Княгиня Мария Луиза 10, ет. 2, офис 205
ariff@abv.bg; adv.arifsalim@gmail.com

За мен


Здравейте,
Вие сте в личната страница на адв. Ариф Салим.
Предлагам правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански и наказателни дела пред българските съдилища.
Цел в работата ми е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са ми доверили решаването на проблема си.
Прилагайки своя професионален опит и юридически знания, се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на правния ви интерес

Правни услуги
 • Гражданско право

  Правни консултации по гражданско-правни въпроси; Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела; Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство; Абонаментно правно обслужване на търговски дружества; Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус; Изготвяне на договори; Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

 • Търговско право

  Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци; Сделки с търговски предприятия; Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки; Консултации по банкови сделки; Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози; Правни анализи по приватизационни сделки; Изготвяне на тръжна документация.

 • Семейно и наследствено право

  Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси; Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи; Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна; Издръжки; Консултации и правно съдействие при осиновяване; Изготвяне на завещания.

 • Административно право

  Процесуално представителство пред държавни и общински органи; Обжалване на административни актове; Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ; Консултации в областта на данъчното право; Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове.

 • Трудово право

  Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми; Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики; Консултации по колективно трудово договаряне; Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТД.

 • Вещно и облигационно право

  Консултации по вещноправни и реституционни въпроси; Регистрация на ЖСК и кооперации; Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори.

Професионален опит


Практикувам предимно в гражданскоправната сфера - трудовоправни спорове, разводи, делби, договори, облигационни отношения, регистрация и преобразуване на фирми и др.
При необходимост, с оглед пълната и професионална защита на правния интерес на клиента, по въпроси касаещи специфични правни знания, в дейността си сътруднича с колеги - специалисти в съответната област, което осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.

Тарифа


Цените за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени във НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, която прилагам.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.