Биляна Симеонова & Партньори гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
София
гр. София бул. Витоша 44 ет. 1 офис 1
office@advokatsimeonova.com

Адвокат Биляна Симеонова

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

- Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе
- МАГИСТЪР ПО ПРАВО - РУ „Ангел Кънчев”, Юридически факултет
- Международна магистърска програма „ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Международната магистърска програма е организирана съвместно от СУ „Св. Климент Охридски“ и Университетите на Лотарингия и Страсбург, Франция, в партньорство с юридическите факултети на университетите на Брюксел и Люксембург и с участието и на преподаватели от Франция, Белгия, Италия, Германия, Австрия и от Съда на ЕС в Люксембург.
- Специализация по „Право на Европейския съюз“ - Университета на Лотарингия и Университета на Страсбург.

МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА, Стопанска академия „ Д.А. Ценов” – Свищов, Специалност: Финансов мениджмънт. Професионалните й познания по икономика й помагат да предложи на своите клиенти договорни клаузи и решения, които са съобразени с данъчните закони и добрата счетоводна практика. Ако проблемът се окаже извън нейната компетентност, има готовност за съвместна работа с дипломирани експерт-счетоводители и могат в екип да постигнат най-добрия за клиента резултат.
Магистърска програма "Международни бизнес отношения" - СУ "Св. Климент Охридски"

- Следдипломна квалификация по „Право на Европейския съюз“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
- Задълбочено обучение по „Право на Европейския съюз“, организирано от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.
- Курс „Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания“.
- Курс „Права на човека по Европейската конвенция за правата на човека“.
- Обучение на тема: „Специфични аспекти на правата по член 8 от ЕКПЧ“.
- Специализирано обучение по вещно право, организирано от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
От февруари 1999 година – февруари 2000 година съдебен кандидат в Русенски окръжен съд.
През 2000 година основава адвокатска кантора „БИЛЯНА СИМЕОНОВА И ПАРТНЬОРИ„.

ПРАКТИКА:
Гражданско и търговско право, Международно частно право и процес, Право на Европейския съюз, процесуално представителство.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:
Български, немски, английски.

С разширяването на международната търговия и пътуванията се увеличава и рискът едно предприятие или отделно лице да участва в спор с международен елемент. Международният елемент би могъл да се дължи на факта, че страните са с различна националност или че те пребивават в различни държави, или пък че са сключили договор за сделка, която се осъществява в чужбина. Международното частно право е съвкупност от правни норми на вътрешнодържавното законодателство, международните договори и правовите обичаи, които регулират гражданскоправните, трудовите и други отношения, между частноправни субекти, когато в тях има международен елемент. Кантората предоставя услуги в областта на международното търговско, гражданско, вещно, семейно и наследствено право. Поради сложната правна уредба, следствие на преплитането на много норми от национален и международен характер, определянето на приложимото право и компетентния съд е от първостепенно значение.

ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

Консултиране и представителство пред международни съдилища и арбитраж;
Установяване значението на чуждестранни норми и договори и определяне на приложимото право;
Правно консултиране при сключване на международни търговски сделки. Международна продажба на стоки. Международни транспортни и спедиторски услуги;
Правно консултиране относно правото на Европейския съюз;
Правно консултиране относно правата на човека;
Правно консултиране относно правния режим на международните инвестиции;
Правно консултиране относно правната уредба на международния транспорт;
Правно консултиране относно семейни и наследствени отношения с международен елемент;
Правно консултиране относно трудови отношения с международен елемент;
Консултиране и участие в преговори при договаряне с чуждестранни лица

ПРАВНИ УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
ГРАЖДАНСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЕЙНО ПРАВО
НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
ВЕЩНО ПРАВО
ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ
гр. Русе, ул. Църковна независимост 3, Бизнес Център, ет. 2, офис 6

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.