Нели Русева Лукова (536) - нотариус гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

София
гр. София, бул. Цар Борис III 7, вх. А, ет. 1, офис 2
nelilukova@abv.bg

Нотариални удостоверявания:

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Чл. 569. Нотариални са производствата, по реда на които се извършват:

1. правни сделки с нотариални актове;

2. удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот, удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;

3. нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или за неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него;

4. приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;

5. вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон;

6. даване на справки по нотариалните книги, включително по чл. 577, ал. 2;

7. издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести;

8. извършване на други нотариални действия, предвидени в закон.

За участниците в нотариалното производство лица, които не владеят български език, е необходим преводач.

ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДАРЕНИЕ, ДЕЛБА, БРАЧЕН ДОГОВОР И ДРУГИ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

Обща информация за изискуемите документи, легитимиращи правото на собственост и други:

– Нотариален акт, договор с общината/държавата, записка за вписване, заповеди, влезли в сила съдебни решения;

– Схема за самостоятелен обект в сграда – издава се от СГКК-гр. София (адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1; гр. София, ул. „Сердика” № 5, партер);

– Скица на сграда и на поземлен имот – издава се от СГКК-гр. София (адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1; гр. София, ул. „Сердика” № 5, партер);

– Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 от ЗМДТ – с посочено местоположение на имота, собственици, без задължения и валидна до 30.06, съответно до 31.12 на календарната година, през която се извършва сделката. Издава се от съответния отдел на Дирекция „Общински приходи“ към Столична Община;

– Удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане, бракоразводно решение, удостоверение за наследници и акт за смърт.

– Пълномощни в изискуемата от закона форма – с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, Декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, чл. 25, ал. 8 от ЗННД, по ЗМИМП, по чл. 26 от СК – съгласие на съпруг/а, други;

В зависимост от представените писмени доказателства и от участниците в нотариалното производство, може да се изисква и представянето на други документи.

КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ:

 Чл. 587 ГПК (1) Когато собственикът на имот няма документ за правото си, той може да се снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право.

(2) Ако собственикът не разполага с такива доказателства или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота.

(3) Въз основа на доказателствата по ал. 1 и 2 нотариусът се произнася с мотивирано постановление. Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът издава на молителя нотариален акт за собственост върху недвижимия имот.

Сделките с недвижими имоти се извършват в работни дни, между 8:30 и 14:00 часа, задължително с предварително записан час и представени документи. Вписаните нотариални актове или други документи, подлежащи на вписване се получават от кантората само от страните по сделката или от упълномощени от тях лица.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МПС

Обща информация за необходимите документи:

  1. Свидетелства за регистрация на МПС І и ІІ част на МПС;
  2. Застрахователна полицата „Гражданска отговорност на автомобилистите“
  3. Платен данък превозно средство /пътен данък/ за текущото шестмесечие или година! Ако е платен по банков път /easypay/ е необходима заверка от общината с подпис и печат на платежното нареждане/.
  4. Удостоверение за Застрахователна стойност на МПС – издава се само от застраховател!
  5. МПС придобито по време на брак в режим на съпружеска имуществена общност–съпрузите се разпореждат заедно, представя се Удостоверението за сключен граждански брак;
  6. МПС придобито преди брака и лична собственост на съпруг/а – представя се Удостоверението за сключен граждански брак;
  7. В случай на упълномощаване от собственик/ци се представят нотариално завереното пълномощно, декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК за текущата година и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД;
  8. В случай на развод на собствениците – решението за развод!

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА НОТАРИУСА В ОРИГИНАЛ или ПРЕПИС!!!

– Купувачът дължи местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин. Размерът на данъка е процент от застрахователната стойност И Е РАЗЛИЧЕН по размер за всяка община. За Столична община размерът на данъка е 3% от застрахователната стойност. Информация за размера на данъка в останалите общини може да бъде намерена тук: https://www.namrb.org/mdocs

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

– При прехвърляне на дружествени дялове страните подписват договор с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

– Страните трябва да представят и Протокол (решение) на съдружниците/едноличния собственик на капитала, с което е взето решението за прехвърляне на дружествени дялове. Протоколът също трябва да бъде с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго.

ПЪЛНОМОЩНО ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТ /ПРОДАЖБА, ДАРЕНИЕ, ДЕЛБА И Т.Н./

– При заверка на пълномощно за продажба, дарение, делба на недвижим имот се заверяват подписа и съдържанието на документа. Към пълномощното се заверяват и декларации по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, чл. 25, ал. 8 от ЗННД и чл. 42, ал. 2, т.2 от ЗМИП.

При заверка на пълномощно за покупка на недвижим имот се заверяват подписа и съдържанието на документа. Към пълномощното се заверяват и декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД, чл. 42, ал. 2, т .2 от ЗМИП и декларация за произход на средствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

– За изготвянето на пълномощно за разпореждане е необходимо да се представят документ за собственост (нотариален акт, договор за доброволна делба и т.н.). Ако имотът е придобит по наследство – носи се и удостоверение за наследници.

ПЪЛНОМОЩНО ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С МПС (ПРОДАЖБА/ДАРЕНИЕ/ЗАМЯНА/ПОКУПКА)

– При заверка на пълномощно за продажба/дарение/замяна на МПС освен пълномощното е необходимо да се заверят и декларации по чл. 264, ал. 2 от ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД.
– При заверка на пълномощно за покупка на МПС освен пълномощното е необходимо да се заверят и декларации по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (ако продажната цена е над 30 000 лева.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕТЕ В ЧУЖБИНА

Това едокумент, който е необходим, когато непълнолетното дете ще пътува извън границите на България с един от родителите си, без придружител или с лице, което не е родител. Декларацията се дава от двамата родители, съответно от единия. Необходимо е родителите да представят акта за раждане на детето.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

Обичайно бащата припознава детето след раждането му. Всеки родител може да припознае своето дете. Могат да бъдат припознати и заченати деца.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

– Отказ от право на ползване върху имот се извършва с нотариално заверена декларация, която подлежи на вписване в Имотния регистър към Агенция по вписванията. За изготвяне на декларацията на нотариуса е необходимо да се представят оригинал/препис на нотариалния акт, с който е учредено правото на ползване върху съответния имот и оригинал/препис на схема/скица, издадена от СГКК-гр. София.

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

– За извършване на отказ от наследство е необходимо да се представят Акт за смърт и Удостоверение за наследници– в оригинал/препис!

ПРЕПИСИ

– За извършване на препис от документ е необходимо пред нотариуса да бъде представен оригинала/препис на документа.

НОТАРИАЛНИ ПОКАНИ – ВРЪЧВАНЕ

Представят се 3 еднообразни екземпляра от поканата!

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНИЯ, ОТБЕЛЯЗВАНИЯ И ЗАЛИЧАВАНИЯ ЗА ИМОТ /УВТ/ – издават се на основание ПРАВИЛНИК ПО ВПИСВАНИЯТА от Служба по вписвания към Агенция по вписванията със заявление

Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.

Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата в съответната служба по вписванията.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

 Документ за собственост (нотариален акт, договор с общината или др.) – от периода, за който се иска удостоверението;

 Схема на самостоятелния обект и/или скица на земята/сградата от Служба по геодезия, картография и кадастър;

 Удостоверения за наследници (в случаите на наследяване).

–  Други документи, като строителни книжа (разрешение за строеж, разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация), старо УВТ. 

Всички документи трябва да са в цялост и четливи.

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА УВТ:

 3 работни дни от датата на подаване на заявлението;

– 7 работни дни от датата на подаване на заявлението;

ПЕРИОД НА ПРОВЕРКА: Началната дата на проверката се определя от датата на първия по време приложен документ за собственост /Копие на документ за собственост, подлежащ на вписване, може да се издаде от Архива на Службата по вписванията/.

Удостоверенията за тежести за период от преди 1991г.  до приключена дата на СВп се издават само за срок от 7 работни дни.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА: УВТ-бърза поръчка се подават в СВп до 13.00ч. УВТ-бавна поръчка се подават в СВп до 14.00ч.

ТАКСИ: УВТ-бърза поръчка са на стойност 30лв. държавна такса към СВп + 2лв. комисионна към банката за превод на сумата. УВТ-бавна поръчка са на стойност 10лв. държавна такса към СВп + 2лв. комисионна към банката за превод на сумата.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.