Aдвокатска кантора ,,Балабанов &Тричков

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Кюстендил
гр. Дупница, ул.Дора Габе 11, ет. 2
trichkovs@lex.bg

АДВОКАТСКА КАНТОРА, Балабанов и Тричков "е основана през 1994 година.
Адвокатска кантора,,, Балабанов и Тричков "е основана през 1994 г. в Дупница, като предоставя широк спектър от правни услуги - от правна консултация и subBADion услуги на корпоративни клиенти до процесуално представителство по наказателни, граждански, търговски и административни въпроси цел. Офисът е дееспособен обслужване на клиентите и предоставяне на адекватна консултация и съвет при решаване на вашия проблем, включително и изпълнението на решения на трудни и сложни случаи.
Адвокатско дружество, Балабанов и Тричков "предоставя правни услуги - консултации и представителство на български и чуждестранни граждани и юридически лица за защита на техните права и законни интереси пред всички държавни органи в Република България, включително и за всички съдилища - районни, окръжни, апелативни специализирани административни съдилища, Върховния съд и на Върховния административен съд и във всички съдебни райони в България.
Качество и професионализъм
• внимателен анализ на всяка ситуация и случай
• непрекъснато наблюдение на делата
• неприкосновеността на личния живот
• Отговорност
• оптимален резултат
Ангажимент на клиента
• Индивидуален подход към всеки клиент
• поверителността на информация, предоставена
• пълна подкрепа и ангажимент от самото начало
• водене на преговори за клиента
Предприятията и енергетиката
• оригинални идеи и решения
Дейност
Правни консултации и процесуално представителство на физически и юридически лица в областта на НАКАЗАТЕЛНИ, ТЪРГОВСКИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА.
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
- Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
- Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
- Споразумения за приключване на наказателни дела
- Защита и представителство в наказателни дела, дела за гаранции, реабилитация, сваляне от издирване, работа с малолетни и непълнолетни, представителство пред полицейски, следствени органи и други
ГРАЖДАНСКО ПРАВО
- Правни консултации по гражданско-правни въпроси
- Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела
- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство
- Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
- Изготвяне на договори
- Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
ТЪРГОВСКО ПРАВО
- Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци
- Сделки с търговски предприятия
- Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки
- Консултации по банкови сделки
- Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
- Правни анализи по приватизационни сделки
- Изготвяне на тръжна документация
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
- Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
- Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи
- Делба на имущество
- Издръжки
- Консултации и правно съдействие при осиновяване
- Изготвяне на завещания
ДАНЪЧНО ПРАВО
- Правни консултации по данъчно-правни въпроси
- Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
- Процесуално представителство пред държавни и общински органи
- Обжалване на административни актове
- Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ
ТРУДОВО ПРАВО
- Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми
- Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
- Консултации по колективно трудово договаряне
- Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по Кодекса на труда
ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
- Консултации по вещноправни и реституционни въпроси
- Регистрация на ЖСК и кооперации
- Правни съвети и процесуално представителство относно придобиването и прехвърлянето на собствеността, нейното управление и развитие
- Изготвяне на нотариални актове и документи за нотариални сделки с вещни права / покупко–продажба, дарение, замяна и.т.н. / на недвижими имоти
– Изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажби, делби, дарения, завещания, договори за гледане, замени, влогове и други. Ние ще помогнем да реализирате договорната си и регресна отговорност
- Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.