Ваканция за данъците след ревизия на НАП

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/n/index.php</b> on line <b>41</b><br />

Данъчна ваканция за установените с ревизия задължения към държавната хазна има по време на извънредното положение. Причината за това, е сроковете за обжалване на ревизионните актове са стопирани и реално те не може да влязат в сила. Това става ясно от Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Сроковете за административно обжалване на актовете, издадени от НАП в производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на данъци и задължителни осигурителни вноски, спират да текат до отмяна на извънредното положение, посочват юристите от приходната агенция. Това е така тъй като с изтичането на тези срокове би се погасило правото на фирмата или гражданина да оспорва издадения акт и той би влязъл в сила и би породил задължение за плащане на данъци или осигуровки. След изтичането на извънредното положение сроковете за обжалване на ревизионните актове ще продължат да текат откъдето са били спрени.

В Закона за извънредното положение специално е записано, че сроковете за деклариране, провеждане на ревизии, внасяне на задълженията и обезпечаването им не се променят, не спират и не се удължават. Изключение има за подаването на годишните данъчни декларации на фирмите и едноличните търговци, както и за определянето на авансовите им вноски за текущата година, сроковете за които са удължени.

Но по отношение на сроковете за декларирането и внасянето на ДДС не са предвидени никакви промени от общите правила и те трябва да се спазват, пише в Становището на НАП. Същото се отнася и за изпълнение на задълженията за регистрация по ДДС.

В Становището на НАП специално е посочено, че при прилагане на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) трябва да се има предвид извънредното положение – т. е. действия изискващи физическо присъствие на място (оглед, инвентаризация, преглед на документи в офис и пр.) не трябва се извършват, а да се удължават сроковете по съответните производства. Всички срокове за издаване на индивидуални административни актове по ДОПК са по начало инструктивни и не засягат редовността на актовете.

При определяне на срокове за представяне на доказателства или изпълнение на други задължения за съдействие от страна на фирмите при ревизии, разглеждане на искания за удължаване на срокове и т. н. също следва да се  държи сметка за извънредното положение, посочват от НАП. В тази връзка ДОПК дава на фирмите разнообразни възможности да защитят своите права, например искане за удължаване на определени от ревизорите срокове, искане за спиране на производството и др.

Според официално Становище

Няма да запечатват търговски обекти

Няма да бъде ограничаван достъпът до храни

По време на извънредното положение няма да бъдат запечатвани търговски обекти.

Това става ясно от Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Данъчните най-често

запечатваха магазини и заведения за липсата на касов апарат или неиздаване на касова бележка. Сега обаче такива принудителни административни мерки (ПАМ) няма да бъдат налагани.

Сроковете за обжалване на принудителни административни мерки (ПАМ) също спират да текат. И ако до влизането на закона за извънредното положение в сила срокът за обжалване на е изтекъл, ПАМ не може да влезе в сила. По принцип това не важи да запечатването на търговски обекти заради неиздаване на касови бележки, тъй като в тези случаи магазинът може да бъде затворен и преди да изтече срокът за обжалване.

Но запечатването на търговски обекти е несъвместимо със специфичните мерки, предприети от парламента и правителството във връзка с извънредното положение и по-специално недопускане на ограничаване по какъвто и да било начин достъпа на граждани до стоки и услуги от първа необходимост, пише в Становището на НАП.

Затова за срока на извънредното положение магазини няма да бъдат запечатвани.

Може да налагат санкции за нарушения

За глобите няма отсрочка

Наказанието е от 400 лв. до 3000 лв.

Данъчните ще продължат да налагат глоби за неспазване на законите, въпреки извънредното положение.

Сроковете и процедурите за налагане на глоби по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) не са променени от

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, гласи официално Становище на НАП.

Според ЗАНН, който не изпълни или наруши постановление, разпореждане или друг акт, издаден или приет от Министерския съвет, свързан със счетоводното, данъчното, митническото, валутното или екологичното законодателство, се наказва с глоба от 400 лв. до 3000 лв. Това означава, че за повечето нарушения на данъчните правила от НАП могат да налагат глоби дори в ситуацията на извънредно положение.

Според закона за извънредното положение обаче, спират да текат сроковете по съдебни производства. Това се отнася за цялото производство и за всички участници в него, както за фирмите и гражданите, които обжалват даден акт, така и за НАП, когато е страна по такова производство. Спирането се отнася както за сроковете в процеса, определени в съответния закон, например срок за подаване на жалба, така и за тези, които се определят от съда, например за подаване на писмени бележки, за представяне на доказателства, за плащане на разноски по делото и т. н.

Източник: legalworld.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.