Правителството предлага по-сурови наказания за сексуални престъпления срещу малолетни

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/n/index.php</b> on line <b>41</b><br />

Завишаване на наказанията за сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца под 14 години предвижда законопроект за промени в Наказателния кодекс (НК), внесен в Народното събрание от правителството.

Промените са предложени в чл. 149 ал. 2 и чл. 151 ал. 2 от НК, според които:

Чл. 149 (2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) За блудство наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, когато е извършено:

  1. чрез употреба на сила или заплашване;
  2. чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние;
  3. чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;
  4. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  5. по отношение на лице, което се занимава с проституция.

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който се съвъкупи с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) Когато деянието по ал. 1 е извършено:

  1. чрез използване на положение на зависимост или надзор;
  2. по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, което се занимава с проституция;
  3. от две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.

Идеята на промените е да се завишат наказанията за този тип престъпления от осем на десет години. Предложенията са свързани и с пълното въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС, по повод на която България е официално уведомена, че е извършила нарушения по повод транспонирането й. „Представителите на Европейската комисия по Процедура за нарушение № 2019/2136 констатират частично неправилно въвеждане на изискванията на Директива 2011/93/ЕС по отношение на предвидения предел на максимални наказания за сексуална злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използване на принуда. Предвиденият предел на максималните наказания в националното ни законодателство за сексуална злоупотреба с деца под възрастта за изразяване на съгласие с използването на принуда от осем години е по-нисък от изискваното съгласно Директивата - десет години. При сексуалните престъпления с обект - малолетни лица, има редица особености, като в повечето случаи едно по-възрастно пълнолетно или непълнолетно лице използва своята позиция, физическо или психическо превъзходство, незнанието, доверието или влиянието над жертвата с основната цел да удовлетвори половото си желание. Несъответствието  с предвидения максимален срок на наказанието по чл. 149, ал. 2 и чл. 151, ал. 2 от НК може да бъде преодоляно чрез промяна на предвидения максимален предел на наказанието лишаване от свобода от осем  на десет години с цел постигане на съответствие  с размера на посочените в Директивата наказания“, пишат вносителите.

Със същия законопроект се предлага и допълнение на чл. 350а от НК, в който да бъде предвидена и наказателна разпоредба за нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита (ПРЗ). „Предвидените в Закона за защита на растенията (ЗЗР) административни санкции са недостатъчно ефективни. Практиката показва, че дори да бъдат налагани такива, актовете по тяхното налагане се обжалват, а глобите не могат да бъдат събрани. В резултат на това същите не само нямат възпиращ ефект срещу нарушителите, но и пораждат риск от рецидив на внос и разпространение на нелегални ПРЗ в Република България“, пишат вносителите.

Новата, разпоредба, предложена от правителството, предвижда наказание лишаване от свобода до четири години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева за всеки който в нарушение на установения ред пренася продукти за растителна защита през границата на страната, когато извършеното не представлява маловажен случай.

Източник: legalworld.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.