23:08:2019

Лихви над 30% по бързи заеми падат в съда

Фирми за бързи кредити масово отпускат средства на граждани при лихва от 30-40%. Освен това товарят клиентите с различни такси и неустойки и реалната цена на кредита става още по-висока. Тези лихви са безобразно високи и има съдебни решения, в които се приема, че противоречат на морала, което води до невалидност на целия договор ...
22:08:2019

Махат книгите към касовите апарати

Книгата за дневните финансови отчети, която се води към всеки касов апарат, ще бъде премахната. Това предложение на БСК е подкрепено от Националната агенция за приходи и ще бъде отразено в следващите промените на Наредба №Н-18 за отчитане на оборота в търговските обекти. В момента Наредбата изисква всеки ден да бъдат ...
20:08:2019

Точкова система ще определя обезщетенията при катастрофа

Травмите от катастрофите ще бъдат оценени чрез точки, по които ще се изчисляват обезщетенията. Една точка да е равна на минималната работна заплата за съответната година, предлага нова методика за определяне на размера за имуществени и неимуществени обезщетения по задължителната застраховка "Гражданска отговорност". ...
19:08:2019

Евродепутати искат забрана на трофейния лов на застрашени видове животни

Над 50 евродепутати и петдесетина природозащитни организации поискаха страните, участващи в междуправителствената Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), да забранят трофейния лов на застрашени видове като носорозите и слоновете, ...
19:08:2019

Законна или договорна ипотека?

"Законна или договорна ипотека?", това е един от въпросите, които най-често си задаваме, когато се налага да изтеглим ипотечен или жилищен кредит, и на който трудно получаваме адекватен и квалифициран отговор от обслужващия ни банков служител или от изповядващия сделката нотариус. Настоящата публикация ще се опита да отговори ...
15:08:2019

Решенията на КС за „отмяна“ на еднократно приложен закон имат възстановително действие, но не пряко

В отговор на отправената ми покана и на основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС предоставям моето мнение по допуснатото от Конституционния съд искане за тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от КРБ по въпроса: „Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотезата, когато се обявява за противоконституционен ...
12:08:2019

Може ли сляп човек да е съдебен заседател и дискриминация ли е недопускането му до дела

Допустимо ли е сляп човек да бъде съдебен заседател и дискриминация ли е спрямо него, ако не бъде допуснат до участие в наказателни дела? На този въпрос ще отговори Съдът на Европейския съюз след преюдициално запитване от тричленен състав на Върховния административен съд. Въпросите са формулирани по следния начин: ...
12:08:2019

ВКС: Недопустимо е да се формира нов кредит от старата главница и просрочените лихви

Анексите към договори за кредит, с които банките уговарят с изпаднали в забава техни клиенти физически лица нови срокове за погасяване на задълженията срещу това просрочените лихви да станат част от нова главница, върху която също текат лихви, са недопустими. Това постанови Върховният касационен съд (ВКС) в решение по чл. 290 от ...
02:08:2019

Преглед на данъчните облекчения за лични вноски по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Съгласно чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от данъчните основи по чл. 17 от същия (виж "Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица") се намалява с внесените от данъчно задължените лица лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, доброволно ...
01:08:2019

Как да се възползваме от данъчни облекчения за направено дарение?

Съгласно чл. 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) сумата от данъчните основи по чл. 17 се намалява с определен процент с направените през данъчната година дарения. Но за да се разбере по-добре тази възможност, следва да изясним какво представлява дарението. По силата на чл. 225 от Закона за ...
29:07:2019

Какви са последиците, когато се прекрати съпружеската имуществена общност?

Фактите и обстоятелствата, при които СИО се прекратява, са уредени неизчерпателно в чл. 27 от СК. Най-общо можем да ги разделим на две групи в зависимост от това дали прекратяването се извършва по волята на един или и на двамата съпрузи. Това могат да бъдат случаи на развод, на унищожаване на брака, на избор на друг режим на ...
22:07:2019

Неприсъствено връчване на наказателно постановление

Съставен ни е акт за установяване на административно нарушение, след което с години никой не ни е търсил за нищо. Изведнъж получаваме покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител или даже по-зле – узнаваме, че е наложен запор върху заплатата или върху банковата ни сметка. Как се стига до тази ситуация? В Закона за ...
19:07:2019

Как съпрузите могат да управляват и да се разпореждат с вещите в режим на съпружеска имуществена общност

В публикацията "Съпружеската имуществена общност по Семейния кодекс" беше разгледана правната същност на съпружеската имуществена общност (СИО), като елемент на един от режимите на имуществени отношения на съпрузите по Семейния кодекс (СК) - законовият режим на общност. Подробно бе анализирана легалната дефиниция, за да се ...
17:07:2019

Какво не знаят длъжниците за погасителната давност?

Поради неразбиране или изкривяване на информацията по теми, касаещи длъжниците, като граждански фалит, давност при дълговете, принудително изпълнение, хората придобиват погрешна представа за тези правни институти и не реагират адекватно, тогава когато трябва да изпълнят свое задължение или да потърсят защита на правата си. ...
12:07:2019

Ключови моменти при пълномощното за продажба на наследство

Настоящата публикация има за цел да представи накратко какво представлява, каква е формата и какви реквизити следва да има едно пълномощно за продажба на наследство, в чийто актив има недвижим имот, за да може то да породи своето правно действие, а именно последиците от действията на упълномощеното лице да настъпят направо за ...
10:07:2019

Съпружеската имуществена общност по Семейния кодекс

Настоящата статия, без да има претенции за каквато и да е оригиналност, има за цел да представи ясно и достъпно за възможно най-широк кръг читатели правната същност и социално-икономическата роля на съпружеската имуществена общност (СИО) по Семейния кодекс (СК). Преднамерено разработката няма да се впуска в умозрителни ...
08:07:2019

Данъчни облекчения за лица с трайно намалена работоспособност и за деца с увреждания

В продължение на темата за установяване, изчисляване, деклариране и внасяне на данъци върху доходите от наем с получател физически лица в настоящата и в следващите две статии ще бъдат подробно разгледани уредените в ЗДДФЛ данъчни облекчения, с които може да бъде намалена сумата от годишните им данъчни основи. Съгласно чл. 18 ...
05:07:2019

Задължително ли е всички съдебни актове да имат мотиви?

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) ще отправи две искания до Конституционния съд. Едното е за даване на задължително тълкуване на чл. 121, ал. 4, а второто – на чл. 151 от Конституцията на Република България, уточниха от съда. Основната цел на искането на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 141, ал. ...
03:07:2019

Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В предходните две статии бяха разгледани накратко въпросите относно изчисляването, внасянето и декларирането на данъците върху доходите от наем с получател физическо лице. А както добре знаем от тях никой не е успял да избяга! Все пак законодателят е строг, но справедлив, като последният е предвидил немалко възможности за ...
01:07:2019

Наследствена пенсия или каква е съдбата след смъртта ни на натрупаните осигурителни вноски

С повишаване на възрастта за пенсиониране и намаляване на средната продължителност на живота все по-актуален става въпросът какво реално ще получат осигурените лица след своето пенсиониране. Този въпрос е много по-фундаментален и дълбок от темата за размера на пенсиите. Все повече хора не успяват да се порадват на своите ...
28:06:2019

Може ли да се обжалва актът, с който възложителят по ЗОП сам отменя акта си

Към настоящия момент все още не е формирана трайна съдебна практика по въпроса дали подлежат на обжалване решенията на възложители на обществени поръчки, с които се отменят решения за изготвяне на класиране и определяне на победител по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Законът позволява тези решения да бъдат отменяни до влизането им в ...
26:06:2019

Три процедури за личен фалит – според доходите и имуществото

Три варианта на процедура за личен фалит, според наличието на доходи и имущество на длъжника, предлага проект на Закон за несъстоятелност на физически лица (ЗНФЛ), разработен от омбудсмана Мая Манолова. Той беше представен днес от нея и екипа ѝ. Първият вид – производство по несъстоятелност с одобряване на погасителен план, ...
24:06:2019

Давността в административнонаказателното производство

Давността в правото е период от време, с изтичането на който законът свързва настъпването на определени правни последици - невъзможност на кредитора на едно вземане да иска защита на правото си по съдебен ред (погасителна давност) или придобиването на правото на собственост или друго вещно право (придобивна давност). Общите ...
20:06:2019

Как се формират данъчните задължения на наемодателя като физическо лице?

Разкритията около "Апартаментгейт" дадоха гласност, че мнозина от властимащите и близките до тях лица всъщност живеят под наем. Иначе казано, министри, депутати, дори председателят на Върховния касационен съд (ВКС) имат наемодатели, физически или юридически лица, с които би следвало надлежно да са сключили договори за наем, ...

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.